השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
הגבלת שימוש במזומנים ושקים החל משנת 2019

הגבלת שימוש במזומנים ושקים החל משנת 2019

החל מיום 1.1.19 עודכנו ההגבלות על תשלום במזומנים. ההגבלות יחולו על שימוש במזומנים, הן על המשלם והן על המקבל אותם. הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים. אפילו אם המזומנים יתקבלו כשכר עבודה, הלוואות תרומות ומתנות.

להלן טבלה המרכזת את ההגבלות בשימוש במזומן:

מקבל המזומן/נותן המזומן עוסק (*) אדם שאינו עוסק לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו תייר
עוסק מותר עד 11,000 ₪ מותר עד 11,000 ₪ עד 55,000 ₪
אדם שאינו עוסק לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו מותר עד 50,000 ₪ מותר עד 50,000 ש"ח עד 50,000 ₪
תייר מותר עד 55,000 ₪

(*) לרואי חשבון ועורכי דין נקבעו הוראות מיוחדות.

כאשר שיווי העסקה עולה 50,000/11,000 ₪ , סכום התשלום במזומן לא יעלה על 10% משיווי העסקה, או על סך של 50,000/11,000  ₪, לפי הנמוך ביניהם.
בנוסף, אדם לא ייתן/ לא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה/כתרומה/כהלוואה אם סכומם עולה על 11,000 ₪.  כן אדם לא ייתן או יקבל תשלום במזומן כמתנה– אם סכומם עולה על 50,000 ₪.
עם זאת, ההגבלות הנ"ל לא יחולו על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה (כהגדרתם בחוק), למעט לגבי שכר עבודה,  ועל רשויות המדינה  שיקבעו על ידי שר האוצר בצו.

להלן ההגבלות על השימוש בשיקים והסבתם:

  1. עוסק לא ייתן ולא יקבל, תשלום בשיק עבור עסקה או שכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב כלומר אסור לתת "שיק פתוח".
  2. אדם לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪ עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, מבלי ששמו או שם המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
  3. אדם לא ייתן לעוסק, תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
  4. אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי. תשלום בגין העיצום הכספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק.
תחולת החוק החל מיום 1.1.2019, אולם לא יחול הוא על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות  פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.
כמו כן, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופת של שלוש שנים (עד ליום 1.1.2022) , ההגבלות על השימוש במזומן ושיקים לא יחולו על תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר נותן להם תשלום במזומן.

אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה-15 בכל חודש, האם הוא קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל, בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 ₪.

נאיר כי לאור עמדת רשות המיסים כי מטבעות וירטואליים כגון ביטקוין אינם נחשבים מטבע אלא נכס, הרי שיתכן ותשלומים במטבע זה לא ייחשבו כתשלום במזומן לעניין חוק זה וכל המגבלות והאיסורים הנ"ל לא יחולו על עסקאות ששולמו כאמור.

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: