בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב

חוזר פיצוי חרבות ברזל

רוצים לשמוע עוד?

הדר
חוזר פיצוי חרבות ברזל

מתווה מעודכן פיצוי לעסקים – ‏30 אוקטובר, 2023

בהמשך לחוזרים קודמים בנושא הרי שביום 29.10.23 התבשרנו על עדכון למתווה הפיצוי בגין מלחמת "חרבות ברזל". להלן העדכון:

תנאי סף לכניסה לתוכנית המענקים הוא פגיעה של 25% לתקופה של חודש אוקטובר ביחס לאוקטובר 2022. 

לעסקים המדווחים דיווח דו חודשי היא פגיעה של 12.5% בין החודש ספטמבר – אוקטובר לשנה קודמת.

השינויים הם: 

 1. שיעור ההשתתפות בשכר העובדים יעלה ל-75% כפול שיעור הפגיעה במחזור כפול הוצאות השכר (לעומת 60% במתווה הקיים)
 2. שיעור השתתפות בהוצאות הקבועות השתנה ל-

שיעור הירידה בהכנסות  מקדם הפיצוי המעודכן

80%-100%               22%

60%-80%                14.5%

40%-60%                11%

25%-40%                7%

3.תקרת הפיצוי לעסקים תעמוד על 600 אלף שקל במחזורים של עד 100 מיליון 

4.תקרת הפיצוי לעסקים תעמוד עד 1.2 מיליון שקל במחזורים של 100-400 מיליון 

5.מתווה חל'ת – בהתאם לשינויים יהיה ניתן להוציא את העבדים לחל"ת בהתאם לתנאים המקלים הבאים:

-הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים מדמי האבטלה, כלומר ישולמו מהיום הראשון.
– ביטול ימי המתנה (ללא קיזוז חמישה ימי אבטלה).
– הפחתת תקופת החל"ת המינימלית מ-30 ל-14 יום.
– תקופת האכשרה המינימלית תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
– ההקלות יתקיימו בתקופה שבין ה-7/10 ועד ל-30.11, כאשר מועד היציאה לחלת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה        החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.

6.לעסקים בטווח של עד 20 ק"מ מרצועת עזה ויישובי הספר תזוכה במענק מלא.

כמו תמיד , נמשיך לעדכן בשינויים

כמו כן מזכירים לכם את ההטבות של המדינה בעניין הלוואות לעסקים

חוזר פיצוי חרבות ברזל ‏25 אוקטובר, 2023

המדינה פרסמה הנחיות ראשוניות לפיצוי עסקים בגין מלחמת " חרבות ברזל". זהו מתווה ראשוני בלבד ולעניות דעתנו אין בו בשורות של ממש. למיטב הבנתנו צפויות להתפרסם הנחיות והטבות רבות נוספות. 

בעוד שהפיצוי לתושבים הוא מגוחך , הרי שיש לתת את הדעת להלוואות בערבות מדינה הניתנות ששם יש יותר " בשר". כמו כן אנו מפנים אתכם לאפשרות לקבלת אשראי נוסף כמשכנתא או אף אשראי מהיר.

כמובן שנמשיך לעדכנכם. להלן ההנחיות שפורסמו עד כה:

מתווה פיצוי לעסקים בכלל הארץ למעט עוטף עזה:

עסקים יקבלו מענק להשתתפות בהוצאות קבועות ומענק להשתתפות בהוצאות שכר שנשאו בחודשי הלחימה.

סכום המענק המקסימלי לעסקים להם מחזור פעילות של עד 100 מיליון ₪ יעמוד על עד 300,000 ₪

לעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 100-400 מיליון ₪ ישולם מענק בסכום של עד 900,000 ₪ 

(יצוין כי, סכומים אלו כוללים את המענקים הן עבור הוצאות השכר והן עבור ההוצאות הקבועות).

מענק השתתפות בהוצאות קבועות:

עסקים אשר ייפגעו  כלכלית בשל ירידה בפעילותם, יהיו זכאים למענק , אשר יסייע בידם לשאת בהוצאותיהם הקבועות (שכירות, מיסים, וכיו"ב).

אופן חישוב מענק ההוצאות הקבועות 

על פי שיעור הירידה במחזור יילקח מקדם כמופיע בטבלה המצ"ב ויוכפל בממוצע התשומות של שנה קודמת. לדוגמא  עסק שמחזור הכנסותיו ירד ב 100% לעומת שנה קודמת יקבל 18% מסך ההוצאות הקבועות הממוצע בשנה קודמת

בנוסף ינתן החזר מלא לנזק ישיר של  פגיעה פיזית במבנה ובציוד 

מענק השתתפות בהוצאות שכר: 

המדינה תפצה גם בעלויות שכר בגין השכר שישולם מבלי שהופקה בתקופה זו הכנסה לעסק בשל נזקי המלחמה. 

להלן החישוב המענק:   

 • השכר ברוטו ששולם בפועל בחודש אוקטובר 2023  (מתוך ה-102 של אוקטובר 23 כפי שדווח לרשות המיסים) מכפילים ב-1.25, כדי לגלם את עלות מעביד.
 • את התוצאה מכפילים ב-60% (שיעור קבוע של השתתפות המדינה בשכר).
 • את התוצאה מכפילים שוב בשיעור הירידה במחזור (כמוצג בסעיף א' לעיל).

דוגמא: משכורות ברוטו ששולמו 300,000 שח, ירידה במחזור  50% 

חישוב המענק- 300,000*1.25*0.6*0.5=112,500 שח 

עסקים בעוטף עזה

עסק בעוטף עזה מוגדר כעסק במרחק של עד 7 ק"מ מעזה לרבות אשקלון

עסקים אלו יהיו זכאים לקבלת פיצוי מלא בגין תשלומי שכר עבודה ובגין ירידה במחזורים

מקדמות מיידיות לעסקים הממוקמים בעוטף עזה וביישובי הספר בצפון הארץ בגין נזקים העקיפים שנגרמו. 

רשות המיסים פתחה אפשרות להגיש בקשות למקדמות בגין נזק עקיף שנגרם מהמלחמה עוד לפני הגשת התביעה חישוב המקדמה ייעשה בשני מסלולים: שכר ומחזורים בהתבסס על הנתונים הקיימים במערכות המחשוב של רשות המיסים וזו תשלם את המקדמה לפי הגבוה מבניהם

הקלות-קרן בערבות המדינה 

דחיית תשלומי קרן ההלוואה: כל עסק אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה יהיה רשאי לקבל דחייה על תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך התקופה ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד. 

התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות המדינה.

הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת ההלוואה בערבות המדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

יש לציין שהקלות הן יהיו בתוקף עד ל07/12/23.

בנקים ודחיית הלוואות 

מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם ההשלכות מלחמת "חרבות ברזל":

מעגל לקוחות הראשון:

 • המתגוררים או פועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה 
 • פונו על ידי גורם רשמי מביתם בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת.
 • הם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או נעדרים
 • משרתי המילואים ומגויסי צו 8.הקלות בתחום אשראי
סוג אשראיתקופת דחיית התשלומיםשיעור ריבית המקסימאליאופן פריסת התשלומים
משכנתאות
3 חודשים(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחיה
משכנתאות:שלוש חלופות לבחירת הבנק:-הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא-פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא-העמדת הלוואה בסכום הדחייה ללא ריבית לתקופה של 4 שנים שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה.אשראי צרכני ואשראי עסקי: הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה 
אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 שח
אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון שח
יתרת חובה (אוברדרפט)בחשבון העו"ש של משקי הבית עד סכום של 10,000 שח

0% ריבית

הבהרה: ההטבה תינתן לקבות הלקוחות 1-3 המוגדרות  לעיל בלבדההטבה תחול על הלקוחות שערב פרסום המתווה חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה.

הקלות בתחום העמלות:

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים.מגביית העמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ', יהלומים.

מעגל השני: כל יתר הלקוחות הבנקים

הקלות בתחום האשראי:
סוג האשראי:תקופת דחיית התשלומים:שיעור ריבית המקסימאלי:אופן פריסת התשלומים:
משכנתאות
3 חודשים(לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)הריבית ההסכמית


הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 שח
אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון שח
עמלותדחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק ולמשך התקופה הקצובה במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל.
 • דחיית התשלומים מצריכה פנייה מצד הלקוח לבנק והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי בבנק.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד הפרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
 • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של הלקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות יש לכך עדיפות.
 • אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8  תהא זכאית להטבות עם המצאת אסמכתא או הצהרת הלקוח.
 • במתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

ביחד ננצח,

תמונה שמכילה שרטוט, כתב יד, גופן, ציור

התיאור נוצר באופן אוטומטי
תוכן עניינים
צרו קשר עימנו
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב | רואה חשבון בתל אביב
פעם ראשונה פה?
איך זה קורה אצלינו?
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
ביצוע סימולציה עם מומחה
ביצוע סימולציה עם מומחה
מעבר מקיף על כל הנתונים
מעבר מקיף על כל הנתונים
קבלת הצעה משתלמת
קבלת הצעה משתלמת
מה אומרים עלינו?
אני עובד מול עשרות, אם לא מאות ספקים, יועצים וחברות ליווי - השירות שקיבלתי מעת רצון בע"מ התעלה הרבה מעל למצופה, והרבה מעל למה שאני נתקלתי בו ביום יום .
מקסים
הכל מדולר
5/5
מקצוענים! לא יודע מה הייתי עושה בלעדיהם!
אליאור
תל אביב
5/5
החבר'ה מעת רצון בע"מ מקצוענים אמיתיים. כל מילה נוספת מיותרת - ממליץ בחום.
אביעד
לוי-אטינגר-נקדימון עו"ד
5/5
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מהמומחה.
דליה
רעננה
5/5
הצוות, בראשות שי - נתנו לי מהרגע הראשון את ההרגשה שאני בידיים טובות.
שחף
הדיה בע"מ
5/5
יש לכם שאלה? נשמח לסייע
כמות העובדים: *
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "עת רצון בע"מ", "קבוצת בן שמואל רואי חשבון" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לבן שמואל רואי חשבון לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.