בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב

חובות מעסיק כלפי עובד 2018

רוצים לשמוע עוד?

הדר
office buildings. Modern glass silhouettes on modern building.

חובות מעסיק כלפי עובד – עדכונים בנושא מיסוי

כדאיות בתשלום דיינרס למוסדות ושונות

בפתח השנה החדשה להלן תמצית נושאים שלדעתנו תמצא בהם עניין. כתמיד אנו לרשותך בכל שאלה או הבהרה.

חובות מעסיק כלפי עובד

כידוע בשנים האחרונות רבו התביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם כאשר לרוב , העובד זוכה. להלן תמצית חובות המעסיק כלפי העובד:

 1. החתמת עובדים על טופס 101– בתחילת שנה ובקבלת עובד חדש.
 2. מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו– בעובד חדש תוך 30 יום ממועד תחילת עבודתו,  בעובד קיים, במידה וחל שינוי בתנאי העסקתו- יש למסור לו הודעה על כך תוך 30 יום.

לחילופין ניתן לחתום על הסכם עבודה אשר כולל את כל הפרטים שצריכים להופיע  בטופס הודעה לעובד.

 1. שכר מינימום – עובד זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום שעתי, חודשי.

גובה שכר מינימום נכון לינואר 2018 (מעל גיל 18) :

שכר מינימום שעתי: 28.49 ₪

שכר מינימום חודשי:5,300 ₪

 1. דמי הבראה– חובה לאחר ותק של שנה.
 2. דמי נסיעות– עבור כל יום שבו השתמש בפועל (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו.
 3. מחלה– חובה לערוך רישום של ימי המחלה של עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה.
 4. חופשה- חובה לערוך רישום של ימי החופשה של העובדים.
 5. תשלום שכר– לכל המאוחר עד היום ה-9 לחודש העוקב.
 6. מסירת התלוש–  לכל המאוחר עד היום ה-9 לחודש העוקב.

בהתאם לתיקון החוק שעבר לאחרונה, התלוש יימסר באחד מהאפשרויות הבאות, בהתאם לבחירת העובד:

 • דואר אלקטרוני של העובד במערכת הדואר האלקטרוני המשמשת את המעסיק
 • באמצעות תוכנה שבאתר האינטרנט של המעסיק באמצעות כניסה עם סיסמה אישית.
 • שליחה לכתובת הדואר האלקטרונית הפרטית של העובד.
 • תלוש שכר מודפס.

הבחירה תתבצע באמצעות טופס הסכמה לקבלת תלוש.

העובד רשאי בכל עת לשנות את בחירתו.

 1. הפרשה לפנסיה– מועד תחילת ההפקדות לעובד חדש יהיו כדלקמן:
 • עובד שיש לו כבר קופה- לאחר 3 חודשים מתחילת העסקתו או תום השנה הקלנדרית לפי המוקדם, רטרואקטיבית מתחילת העסקתו.
 • עובד שאין לו קופה- לאחר 6 חודשים מתחילת העסקתו.
 1. רישום שעות עבודה– באמצעות שעון או יומן נוכחות.
 2. מועד העברת תשלומים לקופת גמל– עד 7 ימים מתשלום המשכורת או עד 15 לחודש העוקב, לפי המוקדם.
 3. מסירת טופס 106– עד 31.3 לשנה העוקבת, או בסיום יחסי העבודה, לפי המוקדם.
 4. פיטורין-  חובה לבצע את הדברים הבאים:
 • קיום שימוע טרום פיטורים
 • קבלת החלטה לגבי המשך העבודה, זמן סביר (לא מיד), לאחר ביצוע השימוע.
 • מסירת הודעה לעובד על הפיטורין
 • מתן הודעה מוקדמת
 • תשלום פיצויים תוך 15 יום מיום סיום העסקת העובד.
 • אישור על תקופת העסקה
 • טופס 161.

עדכונים בנושא מיסוי

 1. גילוי מרצון- נוהל חדש

רשות המיסים הודיעה כי הוחלט לחדש את הליך גילוי מרצון החל מינואר 2018 ועד לדצמבר 2019 ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם, לשלם את המס המגיע לרשויות המס ובכך להימנע מהליכים פליליים על ידי רשויות המס.

להלן עיקרי ההליך לגילוי מרצון:

 • מסלול אנונימי– במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים. בהתאם להוראת השעה, ניתן להגיש בקשות במסלול האנונימי עד ליום 31 בדצמבר 2018.
 • מסלול מקוצר– כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה 0.5 מיליון ₪ , ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח  נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

נזכירכם כי במשרדנו נצבר ניסיון רב שנים והצלחות מוכחות בנושא הגילוי מרצון.

 1. כניסה לתוקף של תקנות התשלומים לקופות גמל

החל מחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות את הדיווח של המעסיקים לקופות הגמל (כולל ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות). התקנות מסדירות את העברת הנתונים וההנחיות מהמעסיקים לקופות הגמל בנוגע לתשלומים ולמידע אודות המבוטחים והעמיתים באמצעות דיווח מקוון, החל משכר חודש ינואר 2017 למעסיקים אשר להם מעל 50 עובדים.

למעסיקים אשר יש להם פחות עובדים התקנות יכנסו בהדרגה כדלקמן:

מספר עובדיםתאריך כניסה לתוקף
בין 20-50 עובדים1 בפברואר 2018
עד 20 עובדים1 בפברואר 2019

התקנות מטילות על כתפיהם של המעסיקים אחריות מלאה, הן בדיווח הכספים והן בבקרה על קליטתם.

התקנות יאפשרו מעקב נכון של הפקדות הכספים לקופות.

 1. תיקון מקיף בנושא חברות בית- סעיף 64

תכלית החוק לצמצם את האפשרות לעשות שימוש בסיווג 'חברת בית' לצורך ביצוע תכנון מס ובכך להקטין את היקף המיסים שבעלי המניות בחברה צריכים לשלם בגין עסקאות נדל"ן. חברת בית' היא חברה שחברים בה מעטים, פעמים רבות קרובי משפחה, ושעיסוקה הוא החזקת בניינים או השכרתם. המיסים המוטלים על בעלי המניות בחברה הם כמו על יחידים ולא כמו על חברות.

עיקר התיקון בחוק הוא למנוע כאמור, את הכלי התכנוני הנובע מהאפשרות 'לזגזג' בין ההגדרות של החברה.

להלן תמצית עיקרי ההוראות החדשות:

 • חברה תמסור הודעה להיחשב כחברת בית , תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.
 • החברה עומדת בהגדרה ובתנאים המפורטים בחוק ששונו.
 • הודעה על הפסקת חברה להיחשב כחברת בית חייבת לעשות עד חודש לפני תחילת שנת המס הרלוונטית, מי שחדלה להיות חברת בית לא תוכל לשוב להיות חברת בית לעולם.
 • לגבי חברות קיימות שהינן חברות בית – ניתן תוך 30 יום מפרסום החוק שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית, החל משנת 2017.
 • אפשרות חד פעמית לחברות קיימות שבדוח האחרון שהגישו לא ביקשו להיחשב כחברות בית, לבקש תוך 60 יום מפרסום החוק, ובתנאי שיעמדו בתנאים החדשים.
 1. פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון- עמדה חייבת בדיווח ורישום כמוסד כספי

פעילות של קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים סחירים אחרים הנעשית על יד יחיד או על ידי חבר בני אדם עבור עצמם, ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים חייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף.

לעניין זה יובאו בחשבון, בין היתר  הקריטריונים הבאים:

 • מבחן תדירות– תדירות גבוהה של פעולות בניירות ערך מצביעה על פעילות עסקית.
 • מבחן היקף כספי– היקף פעילות רב יותר מלמד על פעילות עסקית.
 • מבחן בקיאות ומומחיות– בתחום בו נעשית הפעולה מצביעה על אופי עסקי.
 • מבחן המימון- פעילות בהון זר (להבדיל מהון עצמי)- מלמד על פעילות בעלת אופי עסקי.
 • מבחן תקופת ההחזקה- ככל שהתקופה החולפת ממועד הרכישה לבין מועד מכירתם קצרה יותר, יש בכך כדי להצביע על פעילות עסקית.
 • מבחן קיומו של מנגנון או פעילות קבועה ומתמשכת- כאשר מדובר בפעילות בניירות ערך, אין בהכרח צורך בקיומו של מנגנון כאמור, ויש להסתפק בהיות המבצע אקטיבי במסגרת הפעילות.
 • מבחן טיב הנכס- אופי ספקולטיבי של ניירות ערך יכול להצביע על פעילות עסקית.
 • מבחן הנסיבות המיוחדות– מבחן "על" שבכוחו לשנות את התוצאה משקלול המבחנים המפורטים לעיל. הכוונה היא לנסיבות המיוחדות הכרוכות במקרה העומד לבחינה, ואשר מאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים ובכוחן להכריע האם מדובר בפעילות עסקית או לא.

לאחר בחינת הקריטריונים יש לתת דגש כדלקמן:

 1. במידה והפעילות סווגה כפעילות עסקית– יירשם כמוסד כספי על פי סעיף 1(א)(ג) לצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז – 1977.
 2. במידה והפעילות לא סווגה כפעילות עסקית– החל משנת 2017, מחייב בדיווח במידה ויתרון המס הנובע מכך עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס לכל היותר.
 3. חלוקת רווחים כפויה בחברת מעטים- סעיף 77

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 תוקן סעיף 77 לפקודה המקנה סמכות, לאחר התייעצות עם ועדה ומתן הזדמנות סבירה לחברה להשמיע את טענותיה, לראות ברווחיה הנצברים של חברת מעטים כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי מניותיה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 • חברת מעטים לא חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית עד תום 5 שנים לאחר שנת המס הפלונית.
 • יתרת העודפים לצרכי מס של חברת המעטים עולה על 5 מיליון ₪.
 • יש ביכולתה של חברת המעטים לחלק את רווחיה או חלק מהם מבלי להזיק לקיומו ופיתוחו של עסקה.
 • תוצאות אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחת מס.
 • יתרת הרווחים הצבורים לאחר החיוב לא תפחת מ-3 מיליון ₪.

תחולת הסעיף היא מיום ה-1 בינואר 2017, אולם מניין התקופה יחל לגבי רווחים שנוצרו משנת 2011 ואילך.

 1. מיסוי משיכות בעלים- סעיף 3(ט1) – חוזר מס הכנסה 07/2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 נוסף לפקודה סעיף 3(ט1), הקובע כי משיכות כספים המבוצעות מחברה, במישרין או בעקיפין, על ידי בעלי מניותיה המהותיים, אשר לא יושבו לחברה עד לתום שנת המס העוקבת לשנה בה נמשכו- יסווגו כהכנסה בידי בעל המניות המהותי.

ההוראות קובעות כדלקמן:

 • כספים אשר הושבו לחברה עד לתום שנת המס העוקבת לשנה שבה נמשכו, אולם נמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד בה הושבו- ולא הוחזרו בתוך 60 ימים, יראו אותם כאילו לא הושבו.
 • גם העמדת נכסים מסוימים לשימושם הפרטי של בעלי מניות המהותיים שהינם יחידים, כגון דירות בארץ או בחו"ל, תיחשב למשיכה שתמוסה כהכנסה בתום אותה שנה בידי בעל המניות.
 • הסעיף מגדיר משיכה של כספים בסכום מצטבר העולה (ביום כלשהו בשנת המס ובזו שלפניה) על 100,000 ₪. כמו כן, הלוואה, השאלה וכל חוב אחר גם ייחשבו כמשיכה של כספים, וכן ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל מניות המהותי.
 • הכנסה בידי בעל המניות תסווג באופן ובסדר הבא:

הכנסה מדיבידנד- ככל שבחברה ישנם עודפים הניתנים לחלוקה לפי חוק החברות.

הכנסה מעבודה- במידה ולחברה אין רווחים ראויים לחלוקה ומתקיימים יחסי עובד מעביד.

הכנסה מעסק או משלח יד- במידה ולחברה אין רווחים ראויים לחלוקה ולא מתקיימים יחסי עובד-נעביד.

 • יובהר, כי ככל והמשיכה חויבה במס בידי בעל המניות בהתאם לחלופה השנייה או השלישית לעיל, והחברה רשמה בספריה הוצאה כנגד סגירת יתרת המשיכה שחויבה, תיחשב ההוצאה גם כהוצאה לצורכי מס.
 • הסעיף קובע חריג, לפיו לא יראו כמשיכה הלוואה שניתנה לחברה אחרת בעקיפין המשמשת לתכלית עסקית כלכלית בחברה המקבלת, ובלבד שהחברה מקבלת ההלוואה אינה תאגיד שקוף.
 • מועד תחולת הסעיף הינו ב-1 בינואר 2017, אולם הסעיף חל גם על יתרות שנמשכו לפני ה-31 בדצמבר 2016 אשר לא הושבו לחברה עד ליום 31 בדצמבר 2017.
 1. מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים- "חברות ארנק"- סעיף 62א לפקודה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 נוסף סעיף 62א לפקודה, הקובע כי ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד.

מטרת הסעיף הינה "השקפת" החברה לצורכי מס על מנת למנוע ניצול לרעה של מודל המיסוי הדו שלבי על ידי שכירים ונושאי משרה הנותנים שירותים לחברות באמצעות חברה שבשליטתם, כאשר בפועל מתקיימים בניהם יחסים הדומים במהותם ליחסי עובד-מעביד.

הוראות הסעיף קובעות כדלקמן:

החל משנת 2017, בעל מניות מהותי הפועל באמצעות חברת מעטים, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (חברה או אדם פרטי) או לגורם יחיד וקרובו, כאשר הוא יכול להיות מועסק כשכיר, ימוסה  על כלל ההכנסות מיגיעה אישית כאילו הפיק את הכנסותיו באופן ישיר ויחויב עליהן בשיעור מס שולי. וזאת בהתקיים אחד המצבים הבאים:

 1. היחיד או חברת המעטים משמשים כנושא משרה או מעניקים שירותי ניהול לחברה האחרת (לרבות צד קשור לה) המשלמת לחברת המעטים תגמול בעד עבודתו של היחיד.

סיווג ההכנסה במצב זה, תהא כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיפים 2(1), 2(2) או 2(10) לפקודה. מיסוי חברת הארנק לא יחול במקרה בו היחיד הינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחברה האחרת.

 1. היחיד נותן השירותים באמצעות חברה בבעלותו לאחר (לרבות צד קשור לו) ואינו מכהן כנושא משרה.

סיווג ההכנסה במצב זה, תהא כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

 • אם מקורן של 70% או יותר מסך הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו במישרין או בעקיפין, לגורם יחיד או קרובו.
 • השירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים (הספירה תחל מיום תחילת מתן השירות, אף אם ניתן לפני ה- 1.1.2017).

מיסוי חברת ארנק במצב זה לא יחול במקרים בהם השירות ניתן על ידי שותף בשותפות לאותה שותפות, במקרים בהם חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר וכן כאשר היחיד הוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחברה האחרת.

ראוי להדגיש, כי לאור החקיקה החדשה לעניין מיסוי "חברת ארנק" בעת השקפת החברה וחיוב בעל המניות המהותי קיימת השלכה לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי.

כדאיות תשלום בדיינרס למוסדות

מצאנו כי לקוחות רבים אינם מודעים לכדאיות בתשלום למוסדות בכרטיס אשראי מסוג דיינרס FLY CARD. למיטב ידיעתנו זהו הכרטיס היחיד המאפשר המרת תשלומים למוסדות לנקודות. בין היתר מאפשר הכרטיס:

 • כל 500 ₪ תשלום למעמ, מס הכנסה וביטוח לאומי הופכות לנקודת " נוסע מתמיד"
 • אפשרות לתשלום המע"מ באיחור עד ל 19 לחודש ללא קנסות
 • המרת הנקודות לכרטיסי טיסה ותלושי דלק
 • אפשרות לפריסת תשלומים למוסדות

שונות

כתמיד אנו לרשותכם בכל פניה, שאלה או תלונה. חשוב לנו מאוד לקבל מכם את התרשמותכם מהשירות אותו אתם מקבלים ואת המלצותיכם לשירותים נוספים אותם תרצו לקבל מעבר למעטפת השירותים אותה אנו מספקים . כך נוכל לספק לכם את השירות המקצועי והאיכותי ביותר הניתן.

תוכן עניינים
צרו קשר עימנו
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב | רואה חשבון בתל אביב
פעם ראשונה פה?
איך זה קורה אצלינו?
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
התחלת התהליך ואיסוף נתונים
ביצוע סימולציה עם מומחה
ביצוע סימולציה עם מומחה
מעבר מקיף על כל הנתונים
מעבר מקיף על כל הנתונים
קבלת הצעה משתלמת
קבלת הצעה משתלמת
מה אומרים עלינו?
אני עובד מול עשרות, אם לא מאות ספקים, יועצים וחברות ליווי - השירות שקיבלתי מעת רצון בע"מ התעלה הרבה מעל למצופה, והרבה מעל למה שאני נתקלתי בו ביום יום .
מקסים
הכל מדולר
5/5
מקצוענים! לא יודע מה הייתי עושה בלעדיהם!
אליאור
תל אביב
5/5
החבר'ה מעת רצון בע"מ מקצוענים אמיתיים. כל מילה נוספת מיותרת - ממליץ בחום.
אביעד
לוי-אטינגר-נקדימון עו"ד
5/5
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מהמומחה.
דליה
רעננה
5/5
הצוות, בראשות שי - נתנו לי מהרגע הראשון את ההרגשה שאני בידיים טובות.
שחף
הדיה בע"מ
5/5
יש לכם שאלה? נשמח לסייע
כמות העובדים: *
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "עת רצון בע"מ", "קבוצת בן שמואל רואי חשבון" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
מה השם שלך? *
מה מספר הטלפון שלך? *
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לבן שמואל רואי חשבון לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.