השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב

הטבות מס למשקיעי START UP

הטבות מס למשקיעי START UP

 

תיקון חוק האנג'לים

 

 חוזר מקצועי

בתחילת 2011 נכנסה לתוקפה הוראת שעה הידועה בכינוי "חוק האנג'לים". ההוראה מעניקה הטבות-מס לאותם משקיעים פרטיים (אשר נקראים בכינוי אנג'לים) אשר משקיעים מכספם בחברת סטארט-אפ. ההון המגויס מאנג'לים הוא מקור נפוץ למימון שלב ה-seed- השלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח בסטארט-אפ.

בהמשך לכך, לאחרונה פורסם תיקון לחוק וכותרתו "התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה על ידי משקיע כהוצאה". מהות החוק היא כי השקעה בחברותSTART UP  תוכר כהוצאה לצרכי מס הניתנת לניכוי מכל הכנסה חייבת, בפריסה על פני שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה. השינוי שנעשה הינו הוספת מסלול הטבות חדש לחברה מתחילה, המאפשר השקעה בחברות עתירות מחקר ופיתוח בתחילת דרכן.

התנאים שנקבעו הינם פשוטים יחסית לבחינה וידועים בעת ההשקעה.

על מנת להגביר את הוודאות למשקיע, נקבע כי במקרים של אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק, ההפרה תגרור את החזר ההטבה מצד החברה המתחילה ולא מצד המשקיע (בשונה ממסלול ההטבה לגבי חברת מטרה).

להלן עיקרי התיקונים בסעיפי החוק:

  1. משקיע מוגדר בחוק כ"יחיד או שותפות בין יחידים".
  2. השקעה מזכה תוגדר רק השקעה במזומן של משקיע בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה או בחברה המתחילה לפי העניין.
  3. חברה מתחילה – הינה חברה עתירת מחקר ופיתוח שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל ועומדת בתנאים מצטברים שנקבעו בחוק. בדיקת התנאים המצטברים תעשה לתחילת הרבעון של מועד ההשקעה.
  4. בסמוך למועד ההשקעה נדרשת החברה המתחילה לקבל אישורים מרואה החשבון של החברה ומהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לאותה שנת מס כי מתקיימים התנאים שנקבעו בחוק לגבי חברה מתחילה.
  5. ניכוי ההשקעה המזכה – החוק מתיר למשקיע לנכות כהוצאה את סכום ההשקעה המזכה, עד לגובה של 5 מיליון ש"ח כנגד כל מקור מכלל הכנסתו במשך שלוש שנות מס המתחילות בשנת המס בה חל מועד ההשקעה.

להלן עיקרי התנאים המצטברים, כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל:

  1. היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עולה על 4.5 מיליון ש"ח, והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון ש"ח.
  2. סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון ש"ח. וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3 מיליון ש"ח.

 

  1. היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה,  ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה, אינו עולה על 12 מיליון ש"ח.
  2. 70% לפחות מהוצאות החברה מיום התאגדותה עד מועד ההשקעה הוצאו במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצעו בחברה.
  3. המוצר שפותח בחברה וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו. ישנם תנאים חלופיים לגבי חברה שרכשה או קיבלה את מלוא הזכויות במוצר מצד ג', לשם המשך פיתוחו של המוצר.

השינויים בחוק מטיבים ומקילים עם המשקיעים בחברות מתחילות ועוזרים ליצור אטרקטיביות לחברות השואפות בגיוס הון.

 

נשמח לעמוד לרשותכם למתן נתונים נוספים במידה וידרשו.

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: