השקמה 2, אזור
03-5611902
בן שמואל | משרד רואי חשבון בתל אביב | רואה חשבון תל אביב
ביטקויין וכריית מטבעות וירטואליים (לכל מטבע שני צדדים)

ביטקויין וכריית מטבעות וירטואליים (לכל מטבע שני צדדים)

רשות המיסים פרסמה ביום 17.1.2018 את חוזר מס הכנסה מספר 5/2018, בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים "מטבעות וירטואלים" ), באשר לאופן החיוב במס הכנסה ומע"מ על הרווחים מעסקאות באמצעות מטבעות וירטואלים.

להלן תמצית הדברים: (נציין כי האמור לעיל הוא לעמדת רשות המיסים וכי יתכנו פרשנויות שונות. כך לדוגמא אחת מהסיבות לעמדה זו היא כי  הביטקויין אינו מטבע מוחשי וכן אינו מוגדר כהילך חוקי במדינה כלשהיא. כלומר לכאורה די בכך שמדינה כלשהי תאמץ את המטבע כהילך חוקי ותיתן לו צורה מוחשית כדי להעמיד עמדה זו בסימן שאלה).

מס הכנסה

לשיטת רשות המיסים בישראל, אמצעי תשלום מבוזר הוא "נכס" , לכן ככלל, מכירתו תסווג כ-"הכנסה הונית" ותחויב במס רווח הון.

נדרש כי אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר, ישמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין.

אדם אשר הכנסתו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לידי עסק – יסווגו הכנסותיו כ-"הכנסה פירותית" החייבת במס הכנסה מלא. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני העסק, כפי שנקבעו בפסיקה.

הכנסות ממכר אמצעי התשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות "כריה" (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים תשלום מבוזר), ייראו כהכנסה עסקית.

 

בעסקאות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין, ואופן טיפול במיסוי יהיה כדלקמן:

  1. סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין, תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה, והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי. בהתאם לשיווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר.

יחד עם זאת, במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב, אזי שיווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר, ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה.

  1. במועד עסקת החליפין, ירשום המוכר הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות. שווי התמורה כאמור יקבע בנוסף גם כמחיר המקורי של אמצעי התשלום המבוזר המתקבל. במועד מכירת אמצעי התשלום המבוזר ייחשב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד למועד מכירתו.
  2. הדיווח על ההכנסות לצרכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה.

 

מס ערך מוסף

לעניין חוק מע"מ, אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מע"מ. הפעילות באמצעי תשלום מבוזר מהווה "נכס פיננסי". בהתאם לחוק מע"מ הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במע"מ רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים, כמפורט להלן:

  1. משקיע אשר פעילותו אינה מגיעה לכדי עסק, לא יחויב במע"מ.
  2. במידה והכנסות מאמצעי התשלום המבוזר מגיעות לכדי עסק, יחול חיוב במע"מ, וסווג הפעילות במע"מ יהיה כ-"מוסד כספי" וההכנסות יחויבו בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.
  3. מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ- "עוסק" ועסקאותיו יחויבו במע"מ בשיעור אפס או בשיעור המלא לפי העניין, על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.
  4. עוסק שאין עיסוקו באמצעי תשלום מבוזר, המקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר, יחויב במע"מ ומחיר העסקה יקבע לפי סעיף 10 לחוק מע"מ.

 

ולסיום – לכל מטבע יש שני צדדים

בתקופה האחרונה בה הביטקויין מאבד מערכו וצולל בחדות ישנם רבים שיוכלו , למצער, להשתמש בהפסדים אלו לקיזוז מול הכנסותיהם מעסק, משלח יד או מרווחי ההון שלהם (לדוגמא ממכירת נכס מסחרי)

 

אנו לרשותכם בכל שאלה
בן – שמואל
רואי חשבון

צרו קשר עימנו
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם:

לקוחות יקרים,

לנוחיותכם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו מחנות האפליקציות.

לחצו על הסוג המכשיר שלכם: